Eredményszerzés

A Nexius rendszerben az eredményszerzést a SCORM szabvány működése alapozza meg: a tananyagoldalak megtekintésével és tesztkitöltéssel az oldalakon szerez eredményt a tanuló, ezek az eredmények pedig felfelé továbbítódnak és összegződnek a tananyaghierarchiában, amíg a kurzus teljesítetté nem válik. Az a mechanizmus, amely adott szinten összegzi és felfelé továbbítja az eredményeket, a rollup, amit magyarul az "eredményátadás", "eredménytovábbítás" vagy "eredményösszegzés" szavakkal lehetne leírni. Az eredményszerzés alapvető szabálya, hogy nem lehet rontani az eredményen - a rendszer csak akkor módosít eredményt az eredményátadás során, ha a módosítás az eredményt javítja.

A rendszer az alábbi paraméterek mentén figyeli a tanuló tanulási eredményeit:

 • Az előrehaladás / progress paraméter a tananyagoldalak megtekintését, elvégzését jelöli.
 • A befejezett / completed paraméter azt jelöli, hogy egy elem összes kötelezően befejezendő eleme befejezetté vált-e.
 • Az eredmény / measure a tananyagban szereplő tesztek eredményének átlaga. Minden teszt esetében csak a legjobb kitöltés számít.
 • Az eredményes / satisfied paraméter azt jelöli, hogy a teszteredmények elérték-e a megkövetelt szintet.
 • Az eltöltött idő / total time azt jelzi, hogy mennyi időt töltött el a tanuló a tanulással. Ha az elemhez meg van adva minimum tanulási idő, akkor az elem teljesítéséhez az eltöltött időnek meg kell haladnia a minimum tanulási időt.
 • Egy elem akkor lesz teljesített ha teljesíti a teljesítési feltételeket, követelményeket. A teljesítési feltételeknek a struktúra különböző szintjein különböző beállításai lehetnek.

A kurzus eredményeit a kurzusban szereplő tananyagok eredményei adják. A tanulói felületen a felhasználó nyomon tudja követni a kurzuseredményeket:

 • A kurzus előrehaladása / progress a kurzusban szereplő tananyagok előrehaladásának súlyozott átlaga. Alapértelmezetten minden tananyag súlya 1, de ez a kurzusobjektumok beállításaiban módosítható. A 0 súlyú tananyag előrehaladása nem számít bele a kurzus előrehaladásába.
 • A kurzus befejezett / completed paramétere akkor teljesül, ha minden olyan tananyag is befejezett, amelyet kötelező befejezni / required for completed, és a tanulónak nincs felmentése a befejezés alól. Ezt az előrehaladás mellett megjelenő zöld pipa jelzi a tanulói felületen.
 • Az eredmény / measure a kurzusban szereplő tananyagok eredményének súlyozott átlaga. Alapértelmezetten minden tananyag súlya 1, de ez az egyes kurzusobjektumok beállításaiban módosítható. A 0 súlyú tananyag eredménye nem számít bele a kurzus eredményébe.
 • A kurzus akkor eredményes / satisfied, ha minden olyan tananyag is az, amelyben kötelező jól teljesíteni / required for satisfied, és a tanulónak nincs felmentése az eredményesség alól. Ezt az eredmény mellett megjelenő zöld pipa jelzi a tanulói felületen.
 • A kurzus akkor válik teljesítetté / qualified, ha befejezett / completed, eredményes / satisfied és a tanuló eltöltötte a minimum tanulási időt / min. study time a kurzus tananyagaiban. A teljesítést a tanulói felületen a Sikeres / Succesful státusz jelzi.

kurzuseredmények a tanulói felületen

Az adminisztrátori felületen a kurzus Kurzuseredmények / Course results menüpontjában minden regisztrált felhasználó kurzuseredményei megtekinthetők, illetve a felhasználók Eredmények / Results menüpontjában az adott felhasználó összes kurzusának kurzuseredményét látni lehet.

Ha egy kurzusban opcionális tananyag szerepel, akkor annak a tananyagnak az eredményei nem befolyásolják a kurzus eredményeit sem pozitív, sem negatív irányba. A tananyagban a tanuló ettől függetlenül ugyanúgy szerez vagy szerezhet eredményt: az oldalak, leckék teljesítésével befejezetté / completed, a sikeres tesztkitöltésekkel eredményessé / satisfied, a két paraméter teljesülítésétől pedig a minimum tanulási idő letelte után teljesítetté / qualified válik a tananyag.

Az a kurzus, amelyben szerepel opcionális tananyag, 100%-os előrehaladással befejezhető anélkül, hogy az opcionális tananyagban eredményt ért volna el a tanuló. Ugyanakkor hiába teljesíti a tanuló az opcionális tananyagot, a kurzusban az előrehaladása továbbra is 0% marad, amíg a többi tananyagot meg nem nyitotta.

Ha egy kurzus összes tananyaga opcionális tananyag, akkor csak a minimum tanulási időt kell eltöltenie a tanulónak a kurzus tananyagában vagy tananyagaiban a kurzus teljesítéséhez. Ha a kurzusban minimum tanulási idő sincs megadva, akkor a tananyagokat csak megnyitni kell a kurzus teljesítéséhez.

Ha egy tanulónak egy adott kurzusban felmentése van valamelyik tananyag befejezése vagy eredményessége alól, akkor annak a tananyagnak az eredménye beleszámít a kurzus előrehaladásába / progress és eredményességébe / measure, azonban nem számít bele a befejezett / completed és eredményes / satisfied státusz megszerzésébe.

Vagyis:

 • A kurzus előrehaladása a kurzusban szereplő összes tananyag előrehaladásának súlyozott átlaga (a súlyozást a kurzusobjektumok beállításaiban lehet megadni).
 • A kurzus eredménye a kurzusban szereplő összes tananyag eredményének súlyozott átlaga.
 • A kurzus befejezett, ha az összes olyan tananyag, amelyben a tanulónak nincs felmentése befejezés alól, befejezetté válik, függetlenül a felmentéses tananyag előrehaladásától és befejezettségétől.
 • A kurzus eredményes, ha az összes olyan tananyag, amelyben a tanulónak nincs felmentése eredményesség alól, eredményessé válik, függetlenül a felmentéses tananyag eredményétől és eredményességétől.
 • A kurzus akkor lesz teljesített / qualified, ha befejezett / completed, eredményes / satisfied és a tanuló eltöltötte a minimális tanulási időt / min. study time a tananyagban.

A tananyagok előrehaladása és eredménye beleszámít a kurzus előrehaladásába és eredményébe, a felmentés csak a befejezettségre és az eredményességre vonatkozik. Vagyis a kurzus befejezetté tud válni a felmentett tananyag befejezése nélkül, de az előrehaladás nem lesz 100%-os.

A tanuló a tananyagban a felmentéstől függetlenül ugyanúgy szerezhet eredményt: az oldalak, leckék teljesítésével befejezetté / completed, a sikeres tesztkitöltésekkel eredményessé / satisfied, a két paraméter teljesülítésétől pedig a minimum tanulási idő letelte után teljesítetté / qualified válik a tananyag.

A tananyag eredményeit a tananyag leckéinek eredményei adják. A leckeszintű eredményeket a tananyaglejátszó átadja az LMS-nek, ami összegzi és leckeszinttől felfelé tárolja. Ezek az eredmények a tanulói felületen a megnyitott kurzusban követhetők.

 • A tananyag előrehaladását / progress a leckék előrehaladásának átlaga adja.
 • A befejezett / completed státusz megszerzéséhez a tananyag összes leckéjének teljesítettnek kell lennie.
 • Az eredmény / measure a leckék eredményének súlyozott átlaga - a tesztet tartalmazó leckék súlya 1, a leckét nem tartalmazóké 0.
 • Ha minden olyan lecke, amelyben van pontot érő teszt, eredményes / satisfied, akkor a tananyag is azzá válik.
 • A tananyag akkor lesz teljesített / qualified, ha befejezett, eredményes, és a tananyagban eltöltött idő /total time eléri a tananyaghoz megadott minimum tanulási időt / min. study time. A sikeres teljesítést a tanulói felületen a Sikeres / Succesful státusz jelzi.

tananyageredmények a tanulói felületen

Az adminisztrátori felületen a kurzus Kurzuseredmények / Course results menüpontjában a keresett felhasználóra duplán kattintva táblázatban megtekinthetők a kurzus tananyagainak eredményei.

Tananyagainkban a leckék képezik a tanulási egységeket (SCO-kat). A tananyagoldalak eredményei leckeszinten összegződnek, más lecke eredményeitől függetlenek. A leckék eredményei adják meg a tananyag eredményét. A leckék eredményeit a tananyaglejátszó kezeli és adja tovább az LMS-nek.

 • A leckében az előrehaladás / progress azt fejezi ki, hogy a lecke tananyagoldalainak hány százaléka teljesített.
 • Egy leckében csak egyetlen (pontot érő) teszt lehet, több nem. Ha a leckében van teszt, akkor az eredmény / measure a leckében szereplő teszt legjobb kitöltésének százalékos eredményét jeleníti meg, ha nincs teszt, akkor az eredmény 0.

 • Leckeszinten a befejezett / completed és az eredményes / satisfied paraméter nem válik el egymástól, mindkét paraméter vagy igaz, vagy hamis. Ha a leckében nincs pontot érő teszt, akkor a lecke befejezésekor automatikusan eredményessé is válik. Ha a leckében van pontot érő teszt, akkor a lecke eredményességéhez és teljesítettségéhez is szükség van az összes tananyagoldal, köztük a tesztoldal teljesítésére. A tesztoldal teljesítéséhez a tanuló legjobb tesztkitöltésének el kell érnie az elvárt (a tananyagszerkesztőben a teszt szerkesztésekor megadott) eredményt. Az eredményes tesztkitöltés (típusonként eltérő módon) a leckében szereplő többi tananyagoldal teljesítettségére, így a lecke előrehaladására is kihat.

A tanulói felületen a tananyag részleteit megnyitva meg lehet nézni az egyes leckék eredményeit. A tananyaglejátszóban a tartalomjegyzék megnyitásával lehet nyomonkövetni, hogy a leckék és a leckékben szereplő tananyagoldalak teljesítettségét.

leckeszintű eredmények a tanulói felületen

Az adminisztrátori felületen a kurzus Kurzuseredmények / Course results menüpontjában felhasználónként megtekinthetők a kurzus tananyagainak lecke szintű eredményei. Ehhez a menüpontban a keresett felhasználóra, majd a keresett tananyagra kell duplán kattintani a táblázatban.

A tesztoldalak sikeres kitöltése a saját leckéjükben a velük azonos vagy náluk alacsonyabb struktúraszintű tananyagoldalak teljesítettségére is hat: az előteszt a leckében utána jövő, az utóteszt a leckében előtte álló, a záróteszt pedig az előtte és utána álló oldalakat is teljesítetté teszi, akár az érintett oldalak megnyitása nélkül is. Vagyis sikeres záróteszt esetén az adott lecke automatikusan teljesítetté válik, mivel a tesztoldal eredményes és az összes többi tananyagoldal is befejezett. Ha fontos, hogy a leckék és a tananyag befejezettsége hitelesen tükrözze a tananyagoldalak megtekintettségét, akkor a teszteket vagy külön leckébe, vagy egy leckén belüli blokkba kell helyezni más tartalmi oldalak nélkül.

A rendszerben az eredményszerzés alapja a tananyagoldalak teljesítése, elvégzése. A tananyagoldalak teljesítését a tananyaglejátszó oldalstátuszokon keresztül követi. A tananyagoldalaknak négy féle státusza lehet:

 • nem látogatott / not attempted
 • látogatott / attempted
 • befejezett / completed
 • eredményes / passed

A tananyagoldal befejezett vagy eredményes státusz esetén is teljesített.

Egy tananyagoldal beállítástól függően az alábbi módokon válhat teljesítetté:

 • megnyitástól számítva eltelt egy bizonyos idő (alapértelmezetten 5 mp)
 • esemény idézi elő a teljesítést:
  • completed esemény segítségével egy tanulói tevékenység az oldalt teljesítetté teszi,
  • progress esemény segítségével a tanulói tevékenységek az oldal előrehaladását növelik, 100%-os előrehaladásnál pedig teljesítetté válik az oldal.
 • tesztkitöltés hatására:
  • gyakorló és előteszt tesztkitöltés hatására válik teljesítetté,
  • a pontot érő tesztek, utóteszt és záróteszt csak sikeres tesztkitöltés hatására válnak teljesítetté,
  • az előteszt, utóteszt és záróteszt sikeres kitöltése a leckében található további oldalakat is teljesítetté tehet.

Nem lehet olyan tananyagot (és így kurzust) létrehozni, amely tartalmaz pontot érő tesztet, de a pontot érő teszt sikeres kitöltése nélkül, csak a tananyag befejezésével teljesítetté válik. Ennek ez az oka, hogy a tesztoldalak csak sikeres kitöltéssel válnak teljesítetté, így sikeres tesztkitöltés nélkül a tananyag előrehaladása sem érheti el a 100%-ot.

Olyan tananyagot (és így kurzust), amely teljesíthető csak tesztkitöltéssel (a tananyagoldalak befejezése nélkül), létre lehet hozni, de ha fontos, hogy az előrehaladás paraméter az oldalak valós megtekintettségét mutassa, akkor a pontot érő teszteket külön leckébe kell szerkeszteni tartalmi oldalak nélkül (mivel a sikeres tesztkitöltés teljesítetté fogja tenni őket.)

A tananyagoldalak eredményeit a tananyaglejátszó kezeli. Az oldalak teljesítettségét a tananayaglejátszó tartalomjegyzékében az oldalak ikonján szereplő zöld pipa jelzi. teljesített oldalak a lejátszóban

A külön SCO-kat nem képező blokkok teljesítetté válnak, ha minden tananyagoldal teljesített bennük. A blokkoknak előrehaladás, eredmény, befejezettség és eredményesség paramétere nincs rögzítve.